Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 427 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
5. К.Л. 428 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот, разположен на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
6. К.Л. 429 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
7. К.Л. 430 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв.м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
8. К.Л. 431 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“
9. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
10. К.Л. 435 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г.
11. К.Л. 436 Отнемане на движима вещ, общинска собственост от актива на ОП „Обреден дом-Русе“
12. К.Л. 442 Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, кв. ИПЗ и общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, бул. „Родина“
13. К.Л. 443 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №45
14. К.Л. 444 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
15. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
16. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
17. К.Л. 447 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
18. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
19. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /