Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.03.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта и вътрешноградски линии
3. К.Л. 455 Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
4. К.Л. 456 Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове
5. К.Л. 460 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Новите лозя“, землище на село Басарбово, Община Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 461 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 466 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
8. К.Л. 467 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на г-н Цвятко Миланов / посмъртно /
9. К.Л. 468 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли 2016 г. – февруари 2017 г
10. К.Л. 471 Определяне на началните тръжни цени за продажба на дървесина
11. К.Л. 472 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
12. К.Л. 473 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18
13. К.Л. 474 Приемане на Бюджетна прогноза 2018-2020 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
14. К.Л. 475 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
15. К.Л. 478 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ № 16, 18.
16. К.Л. 481 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
17. К.Л. 482 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /