Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.04.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 28.04/2017 година
2. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 485 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна сграда за търговия, АОС №8142/06.01.2017 г. ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе
4. К.Л. 486 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, с площ 7337 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и намиращата се в него промишлената сграда със застроена площ 89 кв.м., на ул. „Капитан Райчо Николов“№1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
5. К.Л. 487 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него масивна едноетажна сграда за търговия, АОС №8102/24.08.2016 г. в с. Червена вода, Община Русе
6. К.Л. 488 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
7. К.Л. 489 Приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.
8. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
9. К.Л. 495 Изменение на Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване на право на строеж върху общинска земя (суперфиция)
10. К.Л. 501 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ VIII-277 – за общински център в кв. 18А, по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, находяща се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“
11. К.Л. 507 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
12. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
13. К.Л. 509 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /