Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.514 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2016 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
3. К.л.515 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура BG16M10PO002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
4. К.л.519 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
5. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
6. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
7. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
8. К.л.529 Приемане на Подборен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване и УПИ II-7280 – за обществено обслужващи дейности – паркинг, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе
9. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /