Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
4. К.Л. 566 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
5. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
6. К.Л. 568 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“№2А
7. К.Л. 569 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за обекти – общинска собственост в организирани Коледни базари
8. К.Л. 570 Отчет за 57.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2017
9. К.Л 571 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Русе, насрочено за 31.08.2017 г.
10. К.Л. 575 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1784 (УПИ VІІІ-1784, кв.231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров” №38 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
11. К.Л. 576 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
12. К.Л. 577 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се землището на с. Николово, местност „Слатина“
13. К.Л. 580 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, само относно терена в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1
14. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
15. К.Л. 583 Извършване на действия следващи от придобиването на 100% от акциите в ЕГГЕД България АД и предстоящо общо събрание на акционерите на ЕГГЕД Русе АД
16. Вх. № 485/04.07.2017 г. Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2017/2018 година
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /