Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 593 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
4. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
5. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
6. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
7. К.Л. 600 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
8. К.Л. 601 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 и административен адрес, гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх. 1, АОС №6621/23.01.2012 г.
9. К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала
10. К.Л. 603 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1748 (УПИ VIII-1784, кв. 231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров“№38 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
11. К.Л. 615 Утвърждаване и дофинансиране на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължения минимум за учебната 2017/2018 година
12. К.Л. 619 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
13. К.Л. 620 Кандидатстване с проектно предложение „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
14. К.Л. 621 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
15. К.Л. 622 Кандидатстване с проектно предложение „ Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /