Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.10.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с административен адрес: ул. Николаевска №54, АОС №7132/14.01.2014 г.
4. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
5. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, етаж 1, за поставяне на автомат за топли напитки
6. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 2, за поставяне на автомат за топли напитки
7. К.Л. 631 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична
общинска собственост, гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, за поставяне автомат за топли напитки
8. К.Л. 632 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и детски градини на територията на Община Русе
9. К.Л. 633 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Център Динамика”
10. К.Л. 634 Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, ет. 5
11. К.Л. 638 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30
12. К.Л. 639 Съгласие за продажба на общински терен от 18 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1902 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
13. К.Л. 640 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVI-1739 в кв. 5 по регулационния план на град Мартен, Община Русе
14. К.Л. 641 Съгласие за продажба на общински терени от 17 кв.м. и 6 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1131 и УПИ XIX-1132 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
15. К.Л. 642 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 226 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №56
16. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
17. К.Л. 646 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /