Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.11.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 648 Дава съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства
2. К.Л. 649 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на ул. „Бабуна планина“№17, ж.к. „Здравец-север 1“, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.
3. К.Л. 650 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на алея „Бели брези“№10, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
4. К.Л. 653 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. на територията на гр. Русе
5. К.Л. 654 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост в гр. Мартен, Община Русе
6. К.Л. 655 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
7. К.Л. 656 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
8. К.Л. 657 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
9. К.Л. 658 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав – Завинаги“
10. К.Л. 659 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на ветераните от войните на България“
11. К.Л. 660 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“
12. К.Л. 663 Съгласие за продажба на терен от 30 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1087 в кв. 72 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
13. К.Л. 664 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, предсатвляващ придаваем терен от 92,50 кв. м., приобщен към УПИ VII-5023 в кв. 726 по регулационния план на град Русе
14. К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1764 кв. м., с трайно ползване предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване , находящ се в гр. Русе, ул. „Огражден“
15. К.Л. 668 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за 2017-2020 г.
16. К.Л. 669 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и обслужващи звена от общинската образователна система на територията на Община Русе
17. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
18. К.Л. 672 Одобряване на варианти за разширение на ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ / Сарайския мост/
19. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
20. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
21. К.Л. 677 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18
22. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /