Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 681 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
4. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.Л. 683 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение №1255 по протокол №44/11.12.2014 г., допълнена с Решение №1274 по протокол №45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение №138 по протокол №6/25.02.2016 г., изменена с Решение №204 по протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
6. К.Л. 684 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв. м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв. м., с административен адрес ул. „Николаевска“) 54, гр. Русе, съгласно АОС №7132/14.01.2014 г.
7. К.Л. 685 Проект за 58. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2018 г.
8. К.Л .686 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018
9. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
10. К.Л. 695 Кандидатстване по Проект „Красива България“, Кампания 2018
11. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Й. Даневска /