Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

К.Л. 730 Одобряване на споразумение за сътрудничество с Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България)
К.Л. 731 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр.Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
К.Л. 732 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.659.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес ул. „Бабуна планина“ №17, ж.к. „Здравец- север 1“, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.
К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе
К.Л. 734 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша.
К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
К.Л. 741 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XV-476 в кв. 24 по регулационния план на село Просена, Община Русе
К.Л. 742 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на рампа към полуподземен гараж в съществуваща жилищна сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Тулча“ №6
К.Л. 743 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Ново село
К.Л. 744 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29 по реда на чл. 54 от ЗДС.
К.Л. 745 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
К.Л. 746 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г.
К.Л. 752 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
К.Л. 753 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – публична общинска собственост, заедно с построената в него сграда в гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Рига“ №36
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
К.Л 757 Определяне на подходящ срок съобразно чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за изпълнение задълженията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция).
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /