Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.03.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 761 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
2. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
3. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
4. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
5. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
6. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
7. К.Л. 773 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма /ОП/ „Развитие на човешките ресурси“ /РЧР/ 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
8. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
9. К.Л. 783 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ул. „Рига“ №10, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
10. К.Л. 784 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 106
11. К.Л. 786 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
12. К.Л. 787 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.774 (УПИ VІ-773,774 в кв.78 по регулационен план), с административен адрес в град Русе, ул. „Никола Палаузов” №9, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
13. К.Л. 788 Приемане на решение относно придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
14. К.Л. 789 Учредяване възмездно право на пристрояване – изграждане на рампа за достъпна среда към сграда с обществено обслужващо предназначение с идентификатор 63427.4.2488.1, с адрес, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе.
15. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
16. К.Л. 793 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г.
17. К.Л. 794 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /