Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 801 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“№5, бл. „Първа пролет“, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
5. К.Л. 803 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ИПЗ
6. К.Л. 804 Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 4,5“
7. К.Л. 807 Предоставяне на допълнителен паричен заем на „Общински транспорт Русе“АД
8. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.Л. 810 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г. – Приложение №18
10. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /