Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 819 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2017 г.
2. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
3. К.Л. 821 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в местността „Пачева чешма“ /“Мешлика“, землище на село Долно Абланово
4. К.Л. 822 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№5-А по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5. К.Л. 823 Съгласие за продажба на общински терен от 200 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе
6. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
7. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
8. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
10. К.Л. 836 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на математиците в България”
11. К.Л. 837 Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. «Братя Миладинови» № 37, бивше ОУ «Пейо Яворов»
12. К.Л. 838 Даване на съгласие за спонсориране на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Българска федерация по волейбол“ с БУЛСТАТ 121268102 за провеждане на Световното първенство по волейбол за мъже за 20148 год.
13. Вх. № Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /