Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.06.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 844 Промяна вида на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, считано от 01.01.2019 г.
4. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
5. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
6. К.Л. 850 Допълване на Годишния план за работа по приватизацията за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
7. К.Л. 851 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, в ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“№5, гр. Русе, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
8. К.Л. 852 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящ се в с. Басарбово, Община Русе
9. К.Л. 853 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 854 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
11. К.Л. 855 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Юндола“
12. К.Л. 857 Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД
13. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /