Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.518 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
3. К.л.520 Съгласие за продажба на общински терен от 130 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-116 в кв. 968 по регулационния план на град Русе
4. К.л.522 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 19 кв.м. по улична регулация, срещу част от 2 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.2.5802 – частна собственост към улица ‚Алея Освобождение“ №66 в кв. 12 по плана на град Русе
5. К.л.523 Учредяване безвъзмездно право на управление върху масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I – за училище, кв. 54, по плана на с. Сандрово, в полза на кметство с. Сандрово
6. К.л.524 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.9.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Димитър Гичев“
7. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
8. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
9. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
10. К.л.529 Приемане на Подборен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване и УПИ II-7280 – за обществено обслужващи дейности – паркинг, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе
11. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /