Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.11.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.л.962 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика,Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
2. К.л.968 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
3. К.л.969 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе
4. К.л.970 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе
5. К.л.971 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляваш УПИ VII-401, кв.61, с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе
6. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
7. К.л.973 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
8. К.л.974 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
9. К.л.975 Изменение на т. 2 от Решение №1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя
10. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
11. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /