Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.12.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. 4иК.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.980 Увеличаване числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с осем щатни бройки
3. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
4. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
5. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
6. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
7. К.л.987 Промяна на Решение №1248, прието с Протокол №60/16.06.2011 г.
8. К.л.991 Учредяване възмездно право на пристрояване – пристройка стълбищна клетка към самостоятелен обект в двуетажна сграда, с адрес гр. Русе, ул. „Юндола‘ №9, бл. 111
9. К.л.992 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“№29
10. К.л.993 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Ново село, Община Русе
11. К.л.994 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел“, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, пл. „Проф. Иван Иванов“№1
12. К.л.995 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
13. К.л.997 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в село Басарбово, Община Русе
14. К.л.998 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе в урегулирани поземлени имоти в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
15. К.л.999 Съгласие за продажба на общински терен от 10,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1337 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
16. К.л.1000 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово, община Русе
17. К.л.1001 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Просена, Община Русе
18. К.л.1003 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска търговско – индустриална камара“
19. К.л.1004 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“№4
20. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.л.1006 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
22. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
23. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /