Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД
1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
2. К.л.1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
3. К.л.1035 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 6630.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сгради с идентификатор № 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м , № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
4. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
5. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
6. К.л.1038 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“№86
7. К.л.1039 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
8. К.л.1040 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“, предмет на АЧОС №5551/09.10.2008 г.
9. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
10. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
11. К.л.1044 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март„№ 16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
12. К.л.1045 Съгласие за продажба на общински терен от 25 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, Община Русе
13. К.л.1046 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваема терен от 23,279 кв.м. по дворищна регулация, срещу част от 15,098 кв.м. и 8,453 кв.м. от УПИ XIII-6-частна общинска собственост към УПИ XIV-5 и ПИ №0.996 – улица „Боримечка“ в кв. 1 по плана на село Басарбово, Община Русе
14. К.л.1048 Докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо
15. К.л.1049 Инвестиции за извършване втори етап от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на Централен общински пазар и изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен
16. Даване на становище и проект за решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /