Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 413 Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

2. К.Л. 414 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2016 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2017 г.

3. К.Л. 415 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.

4. К.Л. 416 Приемане бюджета на Община Русе за 2017 година и Приложенията към него

5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Ем. Милушев /