Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 420 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
5. К.Л. 421 Участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
6. К.Л. 422 Одобрява на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
7. К.Л. 423 Инвестиция за изграждане на 6 магазина за пазарна търговия на пазар Здравец-Изток
8. К.Л. 424 Подновяване договора за управление на общинското търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център-1-Русе“ ЕООД
9. К.Л. 425 Промяна начина на трайно ползване на имот в землището на с. Червена вода
10. К.Л. 426 Годишен план за ползване на дървесина в общински горски фонд Тетово за 2017 година
11. К.Л. 427 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
12. К.Л. 428 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот, разположен на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
13. К.Л. 429 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
14. К.Л. 430 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв.м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
15. К.Л. 431 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“
16. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
17. К.Л. 433 1. Приемане на промяна в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности.
2. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
18. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
19. К.Л. 435 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г.
20. К.Л. 436 Отнемане на движима вещ, общинска собственост от актива на ОП „Обреден дом-Русе“
21. К.Л. 437 Други Предоставя, безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта, на част от недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45, за срок от 5 /пет/ години
22. К.Л. 438 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост в град Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7 на кметство – Мартен
23. К.Л. 439 Учредяване на Кметство Сандрово безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, Община Русе
24. К.Л. 440 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 10,87 кв. м. по улична регулация, срещу част от 6,59 кв. м. от ПИ №903 – частна собственост към улица О.Т. 343 до О.Т. 344 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе
25. К.Л. 441 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Борисова“№120
26. К.Л. 442 Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, кв. ИПЗ и общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, бул. „Родина“
27. К.Л. 443 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №45
28. К.Л. 444 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
29. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
30. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
31. К.Л. 447 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
32. К.Л. 448 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2017 г.
33. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
34. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
35. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Ем. Милушев /