Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.03.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта и вътрешноградски линии
3. К.Л. 453 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имоти с номера 018004 и 018005, находящи се в местността „Бранзалана“ в землището на с. Басарбово, Община Русе
4. К.Л. 454 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
5. К.Л. 455 Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
6. К.Л. 456 Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове
7. К.Л. 457 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община-Русе 2016-2020 г.
8. К.л. 458 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе
9. К.Л. 459 Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
10. К.Л. 460 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Новите лозя“, землище на село Басарбово, Община Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
11. К.Л. 461 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
12. К.Л. 462 Учредяване право на пристрояване на външна стълба към самостоятелен обект на първи етаж, в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Студентска“№23
13. К.Л. 463 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движима вещ – частна общинска собственост, представляваща автобус “PEUGEOT”на ССУ „Майор Атанас Узунов“ гр. Русе
14. К.Л. 464 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, бул. „Липник“№14
15. К.Л. 465 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 068033, находящ се в местността „Люцерните“ в землището на с. Сандрово, Община Русе
16. К.Л. 466 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
17. К.Л. 467 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на г-н Цвятко Миланов / посмъртно /
18. К.Л. 468 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли 2016 г. – февруари 2017 г
19. К.Л. 469 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV и водопроводно отклонение до ПИ 000125 в местност „Чуката“, землище на с. Бъзън
20. К.Л. 470 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – нова въздушна мрежа НН до имот 008067 в местност „Зад мелницата“, землище на гр. Мартен
21. К.Л. 471 Определяне на началните тръжни цени за продажба на дървесина
22. К.Л. 472 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
23. К.Л. 473 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18
24. К.Л. 474 Приемане на Бюджетна прогноза 2018-2020 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
25. К.Л. 475 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
26. К.Л. 476 Изменение и допълнение на Решение №405, прието с Протокол №16/15.12.2016 г. на Общински съвет Русе
27. К.Л. 477 Отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Вивамакс”
28. К.Л. 478 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ № 16, 18.
29. К.Л. 479 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се в село Бъзън, Община Русе, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 35.
30. К.Л. 480 Разкриване на две яслени групи към Детска ясла №6, на адрес гр. Русе, улица „Н. Вапцаров“№20
31. К.Л. 481 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
32. К.Л. 482 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Ем. Милушев /