Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 557 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 558 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.141 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
5. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
6. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
7. К.Л. 561 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2257 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
8. К.Л. 562 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2370 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
9. К.Л. 563 Промяна на начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Тетово
10. К.Л. 564 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №026006 по картата на възстановената собственост на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местност „Над село“
11. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
12. К.Л. 566 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
13. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
14. К.Л. 568 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“№2А
15. К.Л. 569 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за обекти – общинска собственост в организирани Коледни базари
16. К.Л. 570 Отчет за 57.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2017
17. К.Л 571 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Русе, насрочено за 31.08.2017 г.
18. К.Л. 572 Съгласие за продажба на общински терен от 223 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-12 в кв. 13 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе
19. К.Л. 573 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 18 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XIV-1843 и УПИ XV-1844 в кв. 11 по регулационния план на село Николово, Община Русе
20. К.Л. 574 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-256 в кв. 156 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
21. К.Л. 575 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1784 (УПИ VІІІ-1784, кв.231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров” №38 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
22. К.Л. 576 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
23. К.Л. 577 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се землището на с. Николово, местност „Слатина“
24. К.Л. 578 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот -публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, на Кметство – с. Червена вода
25. К.Л. 579 Предоставяне безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. Черно море” № 2, на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Русе
26. К.Л. 580 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, само относно терена в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1
27. К.Л. 581 Промяна в списъците с общински жилища
28. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
29. К.Л. 583 Извършване на действия следващи от придобиването на 100% от акциите в ЕГГЕД България АД и предстоящо общо събрание на акционерите на ЕГГЕД Русе АД
30. Вх. № 485/04.07.2017 г. Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2017/2018 година
31. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /