Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 681 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
4. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.Л. 683 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение №1255 по протокол №44/11.12.2014 г., допълнена с Решение №1274 по протокол №45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение №138 по протокол №6/25.02.2016 г., изменена с Решение №204 по протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
6. К.Л. 684 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв. м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв. м., с административен адрес ул. „Николаевска“) 54, гр. Русе, съгласно АОС №7132/14.01.2014 г.
7. К.Л. 685 Проект за 58. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2018 г.
8. К.Л .686 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018
9. К.Л. 687 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска“03, бл. „Орфей“, вх. В, на Основно училище „Отец Паисий“ гр. Русе
10. К.Л. 688 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията
11. К.Л. 689 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, бул. „Липник“№78
12. К.Л. 690 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“№16, ет. 1 като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
13. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
14. К.Л. 692 Създаване на временна комисия
15. К.Л. 693 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2018 година
16. К.Л. 694 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
17. К.Л. 695 Кандидатстване по Проект „Красива България“, Кампания 2018
18. К.Л. 696 Промяна в съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ АД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД
19. К.Л. 697 Приемане План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020/ – област Русе
20. К.Л. 698 Приемане на Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)
21. К.Л. 699 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
22. К.Л. 700 Премахване на сгради общинска собственост с идентификатори 63427.2.5735.1 и 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“, бивша Гребна база
23. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /