Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 558 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.141 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
4. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
5. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
6. К.Л. 561 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2257 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
7. К.Л. 562 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2370 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
8. К.Л. 564 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №026006 по картата на възстановената собственост на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местност „Над село“
9. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
10. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
11. К.Л. 572 Съгласие за продажба на общински терен от 223 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-12 в кв. 13 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе
12. К.Л. 573 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 18 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XIV-1843 и УПИ XV-1844 в кв. 11 по регулационния план на село Николово, Община Русе
13. К.Л. 574 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-256 в кв. 156 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
14. К.Л. 580 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, само относно терена в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1
15. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /