Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.01.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 703 Определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област Русе
3. К.Л. 704 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 705 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти 503.205 и 503.208 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
5. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
6. К.Л. 707 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Мото клуб ЛФФЛ МС – Русе“
7. К.Л. 708 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
8. К.Л. 709 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
9. К.Л. 710 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
10. К.Л. 711 Учредяване възмездно право на пристрояване – преустройство на външни стъпала за осигуряване на достъпна среда към съществуващ самостоятелен обект в сграда в имот – частна общинска собственост, находящ се в ПИ 63427.5.510, с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“
11. К.Л. 712 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
12. К.Л. 713 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
13. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
14. К.Л. 715 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1
15. К.Л. 716 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
16. К.Л. 717 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Сент Уан“ №26, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
17. К.Л. 718 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №129
18. К.Л. 719 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Барбуков трап“, землище на град Русе
19. К.Л. 720 Даване на съгласие за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти и на сгради, представляващи бивше ОУ «Св. св. Кирил и Методий» – гр. Русе, кв. Средна кула, и бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Русе.
20. К.Л. 721 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и отразяване на съществуващ обслужващ път
21. К.Л. 722 Прекратяване на съсобственост в ПИ №066011, находящ се в местността „Селището“, землище на село Басарбово, Община Русе
22. К.Л. 723 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти -общинска собственост, намиращи се на територията на Община Русе, на Областна дирекция на МВР-Русе
23. К.Л. 724 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в землището на с. Николово, с код по ЕКАТТЕ 51679, община Русе
24. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /