Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

К.Л. 728 Одобряване на Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе
К.Л. 729 Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
К.Л. 730 Одобряване на споразумение за сътрудничество с Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България)
К.Л. 731 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр.Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
К.Л. 732 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.659.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес ул. „Бабуна планина“ №17, ж.к. „Здравец- север 1“, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.
К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе
К.Л. 734 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша.
К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
К.Л. 737 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №009004, находящ се в местност „До село“ в землището на гр. Мартен, с код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе
К.Л. 738 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2164 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
К.Л. 739 Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за улична регулация /ПУР/, План за регулация /ПР/ на кв. 121, Изменение на план за регулация на УПИ I-1430,1431 и План за регулация /ПР/ на частни поземлени имоти в землището на гр. Мартен, с цел включването им в строителните граници на населеното място
К.Л. 740 Промяна наименованието на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе и промяна наименованието на Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
К.Л. 741 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XV-476 в кв. 24 по регулационния план на село Просена, Община Русе
К.Л. 742 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на рампа към полуподземен гараж в съществуваща жилищна сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Тулча“ №6
К.Л. 743 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Ново село
К.Л. 744 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29 по реда на чл. 54 от ЗДС.
К.Л. 745 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
К.Л. 746 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г.
К.Л. 747 Приемане на решение за изваждане от експлоатация на актив собственост на Община Русе, представляващ външен „водопровод СТ Ф125 мм.“, находящ се на територията на с. Тетово, община Русе
К.Л. 748 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, заедно с изградените в него: сграда с идентификатор 63427.7.771.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и сграда с идентификатор 63427.7.771.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
К.Л. 749 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – частна общинска собственост в полза на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик
К.Л. 750 Предоставяне безвъзмездно, за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество
К.Л. 751 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
К.Л. 752 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
К.Л. 753 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – публична общинска собственост, заедно с построената в него сграда в гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Рига“ №36
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
К.Л 757 Определяне на подходящ срок съобразно чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за изпълнение задълженията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция).
К.Л. 758 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе
К.Л. 759 Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане, сформиран с Решение № 91 прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе
К.Л. 760 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи използващи инвалидни колички – 9 места с платформа за инвалидна количка, втора употреба – Опел „МОВАНО“ с рег. № Р 6414 ВХ и идентификационен номер на рама VN1J9TMH636705518, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 3642/20.10.2017 г. за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /