Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.03.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 761 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
2. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
3. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
4. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
5. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
6. К.Л. 766 Премахване на едноетажна масивна сграда – сграда на транспорта, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1719, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе
7. К.Л. 767 Отпускане на персонална пенсия
8. К.Л. 768 Поставяне паметен знак на признателност за спасяване на българските евреи от Холокост в гр. Русе, градинката на Американското пазарче, пл. „Д-р Мустаков“
9. К.Л. 769 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“
10. К.Л. 770 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от ПИ 63427.5.841 по КККР на гр. Русе
11. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
12. К.Л. 772 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2018 г.
13. К.Л. 773 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма /ОП/ „Развитие на човешките ресурси“ /РЧР/ 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
14. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
15. К.Л. 775 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет – Русе, обслужващи търговията на търговията на гр. Русе
16. К.Л. 776 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Тъндърс 2020“
17. К.Л. 777 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
18. К.Л. 778 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
19. К.Л. 779 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе
20. К.Л. 780 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
21. К.Л. 781 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
22. К.Л. 782 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
23. К.Л. 783 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ул. „Рига“ №10, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
24. К.Л. 784 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 106
25. К.Л. 785 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 3,4“
26. К.Л. 786 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
27. К.Л. 787 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.774 (УПИ VІ-773,774 в кв.78 по регулационен план), с административен адрес в град Русе, ул. „Никола Палаузов” №9, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
28. К.Л. 788 Приемане на решение относно придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
29. К.Л. 789 Учредяване възмездно право на пристрояване – изграждане на рампа за достъпна среда към сграда с обществено обслужващо предназначение с идентификатор 63427.4.2488.1, с адрес, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе.
30. К.Л. 790 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. Ген. Скобелев № 45, ет. 3, в полза на фондация „Русе – град на свободния дух“, за срок от 5 години
31. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
32. К.Л. 792 Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС – Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
33. К.Л. 793 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г.
34. К.Л. 794 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе
35. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /