Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.06.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 839 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Гъстите круши“
2. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. К.Л. 842 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2018 година
5. К.Л. 843 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана държавна дейност
6. К.Л. 844 Промяна вида на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, считано от 01.01.2019 г.
7. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
8. К.Л. 846 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.154.26 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Хайдук дере“
9. К.Л. 847 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.150.490, 150.519, 150.520, 150.521, 150.522 и 150.523 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караманлийка“
10. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
11. К.Л. 849 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/, изменение на план за улична регулация /ИПУР/, план за регулация /ПР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на селищно образувание „ДЗС“, Община Русе
12. К.Л. 850 Допълване на Годишния план за работа по приватизацията за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
13. К.Л. 851 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, в ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“№5, гр. Русе, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
14. К.Л. 852 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящ се в с. Басарбово, Община Русе
15. К.Л. 853 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
16. К.Л. 854 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
17. К.Л. 855 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Юндола“
18. К.Л. 856 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 23 кв.м., приобщен към УПИ III – 105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе
19. К.Л. 857 Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД
20. К.Л. 858 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД
21. К.Л. 859 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
22. К.Л. 860 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
23. К.Л. 861 Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
24. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
25. К.Л. 863 Участие на Община Русе в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
26. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /