Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.07.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 864 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 865 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
3. К.Л. 866 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.159.52 и 63427.159.53 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Конубунар“
4. К.Л. 867 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. К.Л. 868 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
6. К.Л. 869 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.220.37, находящ се в местността „Бъзов дол“, гр. Русе
7. К.Л. 870 Допълване на Решение №713, прието с Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе
8. К.Л. 871 Определяне на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2018 г., както и на начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
9. К.Л. 872 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№49, вх. 3, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г.
10. К.Л. 873 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
11. К.Л. 874 Включване в Списъка със защитените детски градини и защитените училища част от Детска градина „Пролет“, намираща се в с. Червена вода
12. К.Л. 875 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
13. К.Л. 876 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
14. К.Л. 877 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2018/2019 година
15. К.Л. 878 Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
16. К.Л. 879 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
17. К.Л. 880 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
18. К.Л. 881 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Вивамакс“
19. К.Л. 882 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дунавско сияние“
20. К.Л. 883 Утвърждаване на споразумение за партньорство между Община Русе и Фондация с обществено полезна дейност „Трета възраст“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за конкретни бенефициенти /КБ/
21. К.Л. 884 Прекратяване на съсобственост в УПИ II-329 в кв. 36 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
22. К.Л. 885 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Рига“№24
23. К.Л. 886 Промяна в списъците с общински жилища
24. К.Л. 887 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 205,50 кв.м., приобщен към УПИ VIII-434 в кв. 675 по регулационния план на град Русе
25. К.Л. 888 Съгласие за обезщетяване наследниците на Стоян Ангелов Терзиев с имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.70.8 в местността „Под ормана“, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т.3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
26. К.Л. 889 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 12.09.2018 г.
27. К.Л. 890 Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Рени“ №4
28. К.Л. 891 Откриване процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Янтра“ №4, представляващ поземлен имот №502.468 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе с площ 694 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
29. К.Л. 892 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ XXI-1049 и УПИ XXII-1050 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /