Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 586 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот №503.92 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
3. К.Л. 587 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електрозахранване за ПИ 018004 и 018005 в м. „Бранзалана“, землище на с. Басарбово
4. К.Л. 588 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел за ПИ 068033 в землището на с. Сандрово
5. К.Л. 589 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване / въздушна мрежа НН / до ПИ 63427.150.520 в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе
6. К.Л. 590 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV от ж.р. стълб №21 – ВЕЛ „Иваново“ до трансформаторен пост тип БКТП 20 kV в имот с идентификатор 63427.97.2 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
7. К.Л. 591 Приемане на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „В1“ / по ул. „Александровска“ от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“ / – гр. Русе и специфичните правила за приложението и
8. К.Л. 592 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 63427.169.551 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“
9. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
10. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
11. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
12. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
13. К.Л. 606 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстройка с един етаж над два съществуващи магазина“ на сграда с идентификатор 63427.4.566.32 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“
14. К.Л. 608 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 610 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, 5 кв.м. от терен за комплексно жилищно застрояване, приобщени към УПИ IV – 1228 в кв. 786 по регулационния план на град Русе
16. К.Л. 616 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
17. К.Л. 618 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.156.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Под Левента“
18. К.Л. 619 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
19. К.Л. 620 Кандидатстване с проектно предложение „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
20. К.Л. 621 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
21. К.Л. 622 Кандидатстване с проектно предложение „ Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /