Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1050 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
2. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития
3. К.Л. 1052 Изменение в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински предприятие „Паркстрой-Русе“
4. К.Л. 1053 Приемане на изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
5. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
6. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
7. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
8. К.Л. 1057 Решение за даване на съгласие на Община Русе, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
9. К.Л. 1058 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“№22, блок 5, вход 1, етаж 1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г.
10. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ЕООД
11. К.Л. 1060 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“
12. К.Л. 1061 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе
13. К.Л. 1062 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Хайдук дере“, землище на гр. Русе
14. К.Л. 1063 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
15. К.Л. 1064 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.505, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
16. К.Л. 1065 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.720, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
17. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
18. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
19. К.Л. 1068 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
20. К.Л. 1069 Приемане на решение на едноличния собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, за придобиване на собствеността спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе по давност
21. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
22. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
23. К.Л. 1072 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
24. К.Л. 1073 Даване на съгласие за спонсориране на ФК „ДУНАВ-2010-РУСЕ“ от Община Русе
25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /