Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99
3. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе
4. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58
5. К.Л. 1092 Предоставяне безвъзмездно за управление на три броя сгради-публична общинска собственост, изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, на Регионален исторически музей – Русе
6. К.Л. 1093 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда в имот – общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, ЕКАТТЕ: 47336
7. К.Л. 1094 Промяна в списъците с общински жилища
8. К.Л. 1095 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС№8581/14.05.2018 г.
9. К.Л. 1096 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ЧОС
10. К.Л. 1097 Определяне на начална наемна цена и провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ПОС
11. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
12. К.Л. 1099 Одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси (ЕКЦИ)
13. К.Л. 1100 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2018
14. К.Л. 1101 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
15. К.Л. 1102 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД и даване на съгласие за отпускане на краткосрочен паричен заем
16. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
17. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
18. К.Л. 1105 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
19. К.Л. 1106 Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /