Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. КЛ. 625 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код ЕКАТТЕ 47336, Община Русе
4. К.Л. 626 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 001008 в землището на с. Червена вода
5. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
7. К.Л. 637 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
8. К.Л. 638 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30
9. К.Л. 639 Съгласие за продажба на общински терен от 18 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1902 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
10. К.Л. 640 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVI-1739 в кв. 5 по регулационния план на град Мартен, Община Русе
11. К.Л. 641 Съгласие за продажба на общински терени от 17 кв.м. и 6 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1131 и УПИ XIX-1132 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
12. К.Л. 642 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 226 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №56
13. К.Л. 643 Изменение на Картата на възстановената собственост /КВС/ с корекция в имотните граници на имоти №000237, 000773 и 000474 и нанасяне на съществуващи сгради в тях, в землището на с. Червена вода
14. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /