Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 424 Подновяване договора за управление на общинското търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център-1-Русе“ ЕООД
5. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
6. К.Л. 433 1. Приемане на промяна в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности.
2. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
8. К.Л. 437 Други Предоставя, безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта, на част от недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45, за срок от 5 /пет/ години
9. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
10. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
11. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
12. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /