Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта и вътрешноградски линии
3. К.Л. 455 Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
4. К.Л. 456 Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове
5. К.Л. 464 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, бул. „Липник“№14
6. К.Л. 466 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
7. К.Л. 467 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на г-н Цвятко Миланов / посмъртно /
8. К.Л. 468 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли 2016 г. – февруари 2017 г
9. К.Л. 472 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
10. К.Л. 474 Приемане на Бюджетна прогноза 2018-2020 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
11. К.Л. 475 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
12. К.Л. 476 Изменение и допълнение на Решение №405, прието с Протокол №16/15.12.2016 г. на Общински съвет Русе
13. К.Л. 477 Отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Вивамакс”
14. К.Л. 478 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ № 16, 18.
15. К.Л. 479 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се в село Бъзън, Община Русе, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 35.
16. К.Л. 480 Разкриване на две яслени групи към Детска ясла №6, на адрес гр. Русе, улица „Н. Вапцаров“№20
17. К.Л. 481 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
18. К.Л. 482 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /