Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 557 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
6. К.Л. 568 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“№2А
7. К.Л. 579 Предоставяне безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. Черно море” № 2, на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Русе
8. К.Л. 581 Промяна в списъците с общински жилища
9. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /