Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 594 Промяна вида на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, в гр. Русе, ул. „Искър“№41, считано от 01.01.2018 г.
3. К.Л. 595 Промяна вида на социалната услуга „Дневен център за стари хора“ в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“№47, считано от 01.01.2018 г.
4. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
6. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
7. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
8. К.Л. 600 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
9. К.Л. 607 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от сгради – публична общинска собственост, находящи се в гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“№20
10. К.Л. 614 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от едноетажна масивна сграда – Здравен дом – публична общинска собственост, ситуирана в УПИ IV – 722 – за Здравна служба, в кв. 58 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 801460, Община Русе
11. К.Л. 617 Отпускане на персонална пенсия
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /