Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.11.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 655 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
2. К.Л. 660 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“
3. К.Л. 661 Промяна в списъците с общински жилища
4. К.Л. 668 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за 2017-2020 г.
5. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
6. К.Л. 674 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“АД /УМБАЛ-РУСЕ“АД/
7. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
8. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
9. К.Л. 677 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18
10. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /