Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 681 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
4. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.Л. 683 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение №1255 по протокол №44/11.12.2014 г., допълнена с Решение №1274 по протокол №45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение №138 по протокол №6/25.02.2016 г., изменена с Решение №204 по протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
6. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
7. К.Л. 695 Кандидатстване по Проект „Красива България“, Кампания 2018
8. К.Л. 697 Приемане План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020/ – област Русе
9. К.Л. 698 Приемане на Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)
10. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /