Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.01.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 703 Определяне на представител на Община Русе за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област Русе
3. К.Л. 704 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
5. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
6. К.Л. 715 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1
7. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /