Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.02.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

К.Л. 728 Одобряване на Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе
К.Л. 729 Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
К.Л. 751 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
К.Л. 759 Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане, сформиран с Решение № 91 прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе
К.Л. 760 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи използващи инвалидни колички – 9 места с платформа за инвалидна количка, втора употреба – Опел „МОВАНО“ с рег. № Р 6414 ВХ и идентификационен номер на рама VN1J9TMH636705518, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 3642/20.10.2017 г. за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /