Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
2. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
3. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
4. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
5. К.Л. 767 Отпускане на персонална пенсия
6. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
7. К.Л. 772 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2018 г.
8. К.Л. 773 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма /ОП/ „Развитие на човешките ресурси“ /РЧР/ 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
9. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
10. К.Л. 777 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
11. К.Л. 778 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
12. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /