Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.04.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 796 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
3. К.Л. 797 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
4. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
5. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
6. К.Л. 805 Промяна в списъците с общински жилища
7. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.Л. 812 Приемане на промяна във вида и капацитета на съществуващи и нови социални услуги – делегирани от държавата дейности и актуализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – планов период 2018 г. и прогноза за 2019 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
9. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /