Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.05.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 818 Отпускане на персонална пенсия
2. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
3. К.Л. 825 Закриване на Детска ясла с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5 и разкриване на дневна яслена група към Детска ясла № 6, на адрес с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5
4. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
5. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
6. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
7. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /