Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.06.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 842 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2018 година
4. К.Л. 843 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана държавна дейност
5. К.Л. 844 Промяна вида на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, считано от 01.01.2019 г.
6. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
7. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
8. К.Л. 858 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД
9. К.Л. 861 Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
10. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /