Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 936 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе
2. К.Л. 937 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 943 Учредяване възмездно право на надстрояване на сграда – частна собственост, изградена в общински имот по ул. „Видин“№21, гр. Русе
4. К.Л. 947 Промяна в списъците с общински жилища
5. К.Л. 950 Предложение за одобряване на Актуализация на програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2018-2020 г.
6. К.Л. 957 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
7. К.Л. 958 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
8. К.Л. 959 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.Л. 961 Проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /