Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
3. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
4. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
6. К.л.989 Отпускане на персонална пенсия
7. К.л.990 Изменение на Решение №883, прието с Протокол №35/21.06.2018 г. за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана от държавата дейност
8. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
10. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
11. К.л.1010 Извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /