Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
2. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
3. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
4. К.л.1038 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“№86
5. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
6. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
7. К.л.1047 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
8. К.л.1048 Докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо
9. К.л.1049 Инвестиции за извършване втори етап от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на Централен общински пазар и изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен
10. Даване на становище и проект за решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /