Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2019 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
3. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
4. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ЕООД
5. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
6. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
7. К.Л. 1069 Приемане на решение на едноличния собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, за придобиване на собствеността спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе по давност
8. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
9. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /