Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.04.2019 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1076 Даване съгласие за сключване от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД на договор за кредит – тип овърдрафт
3. К.Л. 1088 1. Приемане на промяна във вида и нови социални услуги с актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. 2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2019 г. и прогноза за 2020 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ( 2016-2020 г.)
4. К.Л. 1094 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“
5. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /